Zvaniet mums: +371 27577757|E-pasts: info@voka.lv
Privātuma politika2019-02-05T22:03:00+03:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ VOKA”
privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma
1.1. Privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā SIA VOKA, reģistrācijas numurs 50003216331, juridiskā adrese: “Ražotne”, Brizmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, turpmāk tekstā – Pārzinis) apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu interneta veikala vietnē www.voka.lv, ierasties Pārziņa ražotnē vai biroja telpās, noformēt darījumus vai apmeklēt kādus citus Pārziņa rīkotus pasākumus.

1.1.Šajā Politikā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgiun datu subjektam pārredzamā veidā.

1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kāds ir personas datu ieguves avots, tāpat neatkarīgi no tā kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

1.3. Ja tiks atjaunināta (aktualizēta) šī Politika, grozījumi šajā Politikā stājas spēkā, paziņojumospar izmaiņām šajā Politikā, norādītajā datumā. Politikas aktuālā redakcija, lai nodrošinātu pārredzamu un godprātīgu datu apstrādi, tiks izvietota Pārziņa mājas lapā www.voka.lv sadaļā privātuma politika un mazumtirdzniecības veikalos.

2. Pārzinis kontaktinformācija

2.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VOKA” , reģistrācijas numurs 50003216331, juridiskāadrese: “ Ražotne”, Brizmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, ir sasniedzams, rakstot pasta vēstuliuz norādīto pasta adresi Celtnieku iela 11, Talsi, LV-3201, vai e-pasta vēstuli uz [email protected] vai zvanot pa tālr.+37127577757

3.Piemērojamie tiesību akti

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
3.2. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

4. Personas datu apstrādes mērķi

Pārzinis veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir vairāki personas datu apstrādes nolūki,turpmāk norādītas datu apstrādes par kurām, Pārzinis sniedz delatīzētāku informāciju šajā politikā:

1. Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt precīzu pakalpojumu sniegšanu, līgumsaistību izpildi unPārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiemPārziņa pakalpojumiem. Piemēram, datu subjektam saņemot vai izsakot vēlmi saņemt Pārziņasniegtos pakalpojumus, iegādāties no Pārziņa materiālus un preces, atbilstoši normatīvo aktuprasībām un Pārziņa leģitīmajai interesei, Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti. Piemēram, jaJūs atgriezīsiet preci vai izteiksiet pretenzijas par tās kvalitāti, tad Pārzinim ir pienākums izskatīt Jūsu pretenziju, kā rezultātā, Pārzinim, ir nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu pakalpojumu sniegšanas mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan vārdu, uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informācija par saņemtajiem un saņemamajiempakalpojumiem un preču sortimentu, u.tml. attiecīgā informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmā. Datu subjektam saņemot pakalpojumus, tiek apstrādāti personas dati atbilstoši starp Pusēm noslēgtajam līgumam.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt pakalpojumus tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) apakšpunktu un f) apkašpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Kā arī, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram,lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, veiktupēckontroles, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos arpierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā).

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus, ievērojot minēto, pārzinis vadās no normatīvajosaktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus kuriem ir noteikts garantijastermiņš, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks saglabāta vismaz 2 gadus,ievērojot noilgumu, kas piemērojams attiecīgajam tiesiskajām attiecībām. Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāknorādīto kontaktinformāciju.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

1.. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 1.1.. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no

normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, un ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa (piemēram, Valsts ieņēmumu dienstam par Jums kā par darījuma partneri); 1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;
1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

2. Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu, norišu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos, mājas lapā un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola atpazīstamību;

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos un norišu vietās, kur tiek veikta pasākuma foto un video ierakstu veikšana, dalībnieku, apmeklātāju foto un video attēli var tiktapstrādāti, tāpat, piedaloties sociālajos tīklos izsludinātajos konkursos vai akcijās informācija par notikumiem var tikt saglabāta Pārziņa arhīvos, izvietojot mājas lapā, Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos un citos Pārziņa informatīvajos materiālos.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu pārstāvēto zīmolu atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.

 • –  Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas tiek sniegts brīvprātīgi, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus šajā Politikā noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, jatā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajā Politikā personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu,, piemēram, klientu dienu pasākuma, sniedzot intervijas, apzināti fotogrāfējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību,kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tiktpārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram,pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
 • –  Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos, mājas lapā vai sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu vai pārstāvēto zīmolu, atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka arpublikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinas, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu

apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojotnorādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Pārzinis plāno glabāt iegūto informāciju patstāvīgi. Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa organizētajiem pasākumiem vai pasākumiem, kuros tas ņem dalību, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai; pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu videomontēšanas darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pasākuma apmeklētājiem);

3. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa un trešo personu tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšana aizskārumu gadījumā un personuvitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība.

Kādus personas datu apstrādā Pārzinis?

Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa, telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana,var tikt apstrādāti tās videoattēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videnovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs,u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, darījuma slēgšanas vietu.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu unīpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu, t.i. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses (piemēram, ja personas datu apstrāde ir vajadzīga personas dzīvības un veselības aizsardzībai, kas ir saistīti ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu un/vai atklāšanu); Pārziņa un trešo personuleģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību, nodrošinātos ar pierādījumiem, nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitātes visaugstākos standartus).

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Videonovērošanas ieraksti ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli

svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību, tiks glabāti periodu, kasnepārsniedz divus kalendāros mēnešus, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas , iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules, u.tml.) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Izmantojot dažādo iespēju sazināties ar Pārzini rakstveidā, tiks saglabāta informācija, kas saistītaar konkrēto vēstuli, pieprasījumu, iesniegumu. Neskatoties uz apstākli, ka Pārzinis aicina izmantotoficiālos saziņas līdzekļus, var būt situācijas, kad Jūs esat izvēlējušies sazināties ar Pārziniizmantojot sociālo tīklu platformas. Šajos gadījumos, Jums jārēķinās, ka Pārziņa rīcībā var nonāktpapildus informācija, kas atspoguļota attiecīgajā sociālajā tīklā.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši pretenziju vaipieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums, savukārt Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientuapkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām),datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Mērķa sasniegšanai Pārzinis attiecīgo informāciju glabās periodu, kas nepārsniedz divus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot,lai nodrošinātu Pārziņa tiesisk interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā – pierādījumu saglabāšana). Šajāgadījumā, attiecīgie dokumenti saglabāti līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, tiesa.

5. Pārziņa personāla atlasei un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas arpersonāla atlasi.

Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, tāda kā: vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, pilsonība, dzīvesvietas adrese, darba un studiju/mācību gaitas, valodu zināšanas un to

pielietojums, papildu zināšanas/prasmes, intereses/hobiji, tālruņa numurs, e-pasta adrese, skypelietotājvārds, fotogrāfija vai cita Jūsu identificējoša informācija, kā arī, iegūtā informācija nopersonām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums, ja Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usisazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsupersonas datiem.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Jums ir brīva izvēle izteikt savu vēlmi kandidēt uz nākotnes vakancēm, Pārzinis turpinās Jūsupersonas datu apstrādi augstākminētajam mērķim tikai tad, ja tas būs saņēmusi no Jums lūgumu iekļaut Jūs darba meklētāju datu bāzē uz šajā politikā norādītajiem nosacījumiem (datu apstrādestiesiskais pamats – Jūsu piekrišana).

Jebkurā gadījumā, saņemot Jūsu pieteikumu Uzņēmumam rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicotpārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

Kāds ir personas datu apstrādes laikaposms?

Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties vakancēm un/vai sniedzot papildusinformāciju, piemēram, pārrunu laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta Pārziņa datu bāzē ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā amata konkursa noslēguma, lai nodrošinātu Uzņēmuma tiesiskāsintereses. Uzņēmums, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc tiesiskās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz sūdzības izskatīšanas brīdim un vismaz līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

Gadījumā, ja Jūs būsiet izteicis vēlmi, lai Jūs tiekat iekļauti Pārziņa darba meklētāja datu bāzē, tad,jebkurā gadījumā, informācija par Jums tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu,lai nodrošinātu, kaPārziņa rīcībā ir aktuāla informācija. Ievērojot minēto, Pārzinis, ja Jums vēl joprojām ir interesestrādāt kādā no Pārziņa veikaliem, atkārtoti pietekties uz konkrētajām izsludinātjām vakancēm.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Pārzinis apliecina, ka tās darbinieki apstrādās kandidāta personas datus atbilstoši viņu darbapienākumos norādītajam personas datu apstrādes apjomam, ievērojot personas datu aizsardzībasun citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pārziņa iekšējos normatīvajos aktos noteiktāspersonas datu apstrādes (tehniskās un organizatoriskās) prasības. Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par kādu atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm, kā arī tiesai.

6. Kā tiks informēts datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

6.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojotdaudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

1. videonovērošanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (apmeklētājus, darbiniekus u.c.) brīdina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērošana, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informēpar iespējām saņemt detalizētāku informāciju šajā politikā;

2. Šī Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa mājaslapā www.voka.lv un Pārziņa klientu apkalpošanas vietās.

7. Datu subjekta tiesības
7.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informācijupar attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposmanoteikšanai.
7.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
7.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībāar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”). 7.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrādeir nepieciešama:

1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;

 1. lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
 2. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās)

intereses;

4. arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas

regulē arhīvu veidošanu.
7.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi,ja ir viens no šādiem apstākļiem:

1. Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudītpersonas datu precizitāti;

2. apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietāpieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;

3. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

4. Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

7.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 7.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.

7.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
7.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski, vienlaicīgi, Pārzinis aicina vērsties pie viņa

vispirms, rakstot uz [email protected] vai uz pasta adresi: Celtnieku iela 11, Talsi, LV-3201 , lai rasturisinājumu operatīvi.
7.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

1. rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu(piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;

2. elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā,tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kasparakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.Elektroniski noformēti iesniegumi nosūtāmi Pārzinim uz e-pasta adresi: [email protected]

3. izmantojot pasta sūtījumu. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildusinformāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

7.10. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.
7.11. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

 1. 7.11.1.  pārliecinās par personas identitāti;
 2. 7.11.2.  izvērtē pieprasījumu, ja:- var nodrošināt pieprasījumu, piemēram, videomateriālu aplūkošanu noklausīšanos, tad Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt videomateriāla, vai citu datu kopiju.
  – ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasainformāciju, tad tiks lūgts Datu subjektam sniegt papildus informāciju, lai spētukorekti atlasīt informāciju (piemēram, telpu apmeklējumu laiks, pakalpojumuizmantošana), kuros Datu subjekts ir identificējams.

  • –  informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējamam, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šoPolitiku un/vai normatīvajiem aktiem.
  • –  gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Jūs nebūsiet atstājis savukontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikāun informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemasmēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa administrācijā vai struktūrvienībā kurā tika iesniegts pieprasījums. Attiecīgāatbildes vēstule saņemšanai glabāsies attiecīgajā struktūrvienībā ne ilgāk kādivus mēnešus, skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.8. Kā tiek aizsargāti personas dati?
   8.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, laiaizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās unorganizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
   8.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrādenotiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
   8.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjektatiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams,

vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram,izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).